No te folgjen: aktuele opbringst sinnepanielen

16 july 23

Foar de dielnimmers oan de sinnepanielen aardich om te witten dat de aktuele opbringst fan de sinnepanielen no op elk momint te folgjen is fia dizze link: https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Sinnepanielen%20Weidum#/dashboard.

Dus at de sinne folop skynt mar gauris sjen wat dat opsmyt!